Αγγλοελληνικές συμβάσεις

Αγγλοελληνικές συμβάσεις
Συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία σε θέματα σχετικά με το εμπόριο, τη ναυτιλία, τις αεροπορικές συγκοινωνίες, τη φορολογία των επιχειρήσεων κλπ. Οι κυριότερες από τις συμβάσεις αυτές, κατά τομέα και χρονολογική τάξη είναι: Α’. Για το εμπόριο και τη ναυτιλία: 1. Η ναυτιλιακή και εμπορική συνθήκη της 4ης Οκτωβρίου 1837. 2. Η Συνθήκη εμπορίου και Ναυτιλίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 1886. 3. Η Συνθήκη εμπορίου και Ναυτιλίας που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου 1926. 4. Η Συμφωνία περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών καταμετρήσεως της χωρητικότητος των εμπορικών πλοίων (Λονδίνο, 30 Ιουλίου 1926). B’. Για τις αεροπορικές συγκοινωνίες: 1. Η Σύμβασις περί εγκαταστάσεων αεροπορικών μεταφορών (Ν. 5180/1931). 2. Η σχετική με την προηγούμενη Σύμβασις περί υπηρεσιών εναερίων μεταφορών (Αθήνα, 30 Μαΐου 1939). 3. Η σχετική με τις δύο προηγούμενες Συμφωνία δι’ αεροπορικάς γραμμάς εν Ευρώπη (26 Νοεμβρίου 1945). Γ’.Για τη φορολογία επιχειρήσεων: 1. Η Συμφωνία περί αμοιβαίας απαλλαγής από της διπλής φορολογίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Αθήνα, 31 Ιουλίου 1929). 2. Η Συμφωνία περί αμοιβαίας απαλλαγής από του φόρου εισοδήματος... (Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1936). 3. Η Σύμβασις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος (Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1953). 4. Η ανάλογη, ειδικότερης όμως σημασίας, Συμφωνία περί απαλλαγής των κερδών των αεροπορικών επιχειρήσεων από του φόρου εισοδήματος προς αποφυγήν της διπλής φορολογίας (Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1950). Δ’. Για το Δίκαιο, τον πολιτισμό κλπ.: 1. Η Σύμβασις περί διακανονισμού της αμοιβαίας δικαστικής αρωγής επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων... (Λονδίνο, 27 Φεβρουαρίου 1936). 2. Η Μορφωτική Σύμβασις (Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1951). 3. Η Προξενική Σύμβασις (Αθήνα, 17 Απριλίου 1953). Νεότερες συμφωνίες αποτελούν προέκταση ή ανανέωση των παραπάνω και συχνά παραπέρα ανάπτυξή τους.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”